Chrome Extensions Archive

github.com/mdamien/chrome-extensions-archive

#kgffgphndebnjhcdemcddgfkicfdmdop

FPT Play Player Extension

13,416

FPT Play Player Extension là tiện ích hỗ trợ xem các nội dung VIP trên FPT Play trên Chrome
-------------------------
- FPT Play là sản phẩm giải trí đa phương tiện. Cho phép xem truyền hình trực tuyến, phim truyện, thể thao, ca nhạc trên nhiều nền tảng khác nhau (mobile, web, Smart TV) với hơn 80 kênh truyền hình giải trí VTV,VTC, HTV...cùng hàng trăm bộ phim hấp dẫn.
- Ngoài ra, khách hàng có thể tận hưởng các trận cầu siêu kinh điển gay cấn, với hình ảnh cực nét, chất lượng vượt trội. FPT Play mang đến cho khách hàng những phút giây giải trí tuyệt vời nhất bên gia đình và bạn bè

Are you the owner of the extension ?Contact as owner
{
 "aggregateRating.properties.ratingCount": "30",
 "aggregateRating.properties.ratingValue": "4.233333333333333",
 "autogen": "false",
 "available_on_android": "false",
 "by_google": "false",
 "category": "1_communication",
 "container": "CHROME",
 "download_link": "https://clients2.google.com/service/update2/crx?response=redirect&os=cros&arch=x86-64&nacl_arch=x86-64&prod=chromiumcrx&prodchannel=unknown&prodversion=9999&x=id%3Dkgffgphndebnjhcdemcddgfkicfdmdop%26uc",
 "ext_id": "kgffgphndebnjhcdemcddgfkicfdmdop",
 "family_unsafe": "false",
 "files": [
  {
   "created": "Thu Sep 13 04:51:55 2018",
   "name": "3.9.2.zip",
   "size": 16841,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/kgffgphndebnjhcdemcddgfkicfdmdop/3.9.2.zip"
  },
  {
   "created": "Tue Aug 15 09:20:18 2017",
   "name": "3.9.1.zip",
   "size": 16833,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/kgffgphndebnjhcdemcddgfkicfdmdop/3.9.1.zip"
  },
  {
   "created": "Wed May 31 08:16:31 2017",
   "name": "3.8.6.zip",
   "size": 16750,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/kgffgphndebnjhcdemcddgfkicfdmdop/3.8.6.zip"
  },
  {
   "created": "Fri Mar 31 08:57:20 2017",
   "name": "3.8.5.zip",
   "size": 16743,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/kgffgphndebnjhcdemcddgfkicfdmdop/3.8.5.zip"
  },
  {
   "created": "Fri Mar 17 20:33:43 2017",
   "name": "3.8.4.zip",
   "size": 26344,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/kgffgphndebnjhcdemcddgfkicfdmdop/3.8.4.zip"
  },
  {
   "created": "Fri Mar 3 12:24:06 2017",
   "name": "3.8.zip",
   "size": 26369,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/kgffgphndebnjhcdemcddgfkicfdmdop/3.8.zip"
  }
 ],
 "full_description": "FPT Play Player Extension l\u00e0 ti\u1ec7n \u00edch h\u1ed7 tr\u1ee3 xem c\u00e1c n\u1ed9i dung VIP tr\u00ean FPT Play tr\u00ean Chrome\n-------------------------\n- FPT Play l\u00e0 s\u1ea3n ph\u1ea9m gi\u1ea3i tr\u00ed \u0111a ph\u01b0\u01a1ng ti\u1ec7n. Cho ph\u00e9p xem truy\u1ec1n h\u00ecnh tr\u1ef1c tuy\u1ebfn, phim truy\u1ec7n, th\u1ec3 thao, ca nh\u1ea1c tr\u00ean nhi\u1ec1u n\u1ec1n t\u1ea3ng kh\u00e1c nhau (mobile, web, Smart TV) v\u1edbi h\u01a1n 80 k\u00eanh truy\u1ec1n h\u00ecnh gi\u1ea3i tr\u00ed VTV,VTC, HTV...c\u00f9ng h\u00e0ng tr\u0103m b\u1ed9 phim h\u1ea5p d\u1eabn.\n- Ngo\u00e0i ra, kh\u00e1ch h\u00e0ng c\u00f3 th\u1ec3 t\u1eadn h\u01b0\u1edfng c\u00e1c tr\u1eadn c\u1ea7u si\u00eau kinh \u0111i\u1ec3n gay c\u1ea5n, v\u1edbi h\u00ecnh \u1ea3nh c\u1ef1c n\u00e9t, ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng v\u01b0\u1ee3t tr\u1ed9i. FPT Play mang \u0111\u1ebfn cho kh\u00e1ch h\u00e0ng nh\u1eefng ph\u00fat gi\u00e2y gi\u1ea3i tr\u00ed tuy\u1ec7t v\u1eddi nh\u1ea5t b\u00ean gia \u0111\u00ecnh v\u00e0 b\u1ea1n b\u00e8",
 "image": "https://lh3.googleusercontent.com/yzU0Yrx725WPUK0asXeBTQP9o5IwPi46RVr2eazYpEkc_U05vgSBHQFlRix1MSTd9mwdSfGQ2K4=w128-h128-e365",
 "item_category": "EXTENSION",
 "kiosk": "false",
 "name": "FPT Play Player Extension",
 "not_in_sitemap": false,
 "offers.properties.price": "0",
 "page_lang_safe": "en",
 "payment_type": "free",
 "stars2": "true",
 "stars3": "true",
 "stars4": "true",
 "stars5": "false",
 "supported_regions": "TH,TR,TW,UA,US,VE,VN,ZA,001",
 "url": "https://chrome.google.com/webstore/detail/fpt-play-player-extension/kgffgphndebnjhcdemcddgfkicfdmdop",
 "user_count": "13416",
 "version": "3.9.1",
 "works_offline": "false"
}