Chrome Extensions Archive

github.com/mdamien/chrome-extensions-archive

#jldkmijafgihmophiadfbgaloaggkngp

haivl.com

21,769

Tiện ích haivl cho trình duyệt Chrome giúp bạn biết được số ảnh mới bạn chưa đọc trên trang chủ haivl.com ngay khi đang duyệt trang web khác. Hay đơn giản nhìn cái icon mặt cười haivl cũng vui rồi :D
Hướng dẫn: sau khi cài tiện ích, sẽ xuất hiện 1 icon hình logo haivl trên thanh công cụ của Chrome. Khi có ảnh mới, trên icon sẽ hiển thị số ảnh mới mà bạn chưa đọc.

Are you the owner of the extension ?Contact as owner
{
 "aggregateRating.properties.ratingCount": "221",
 "aggregateRating.properties.ratingValue": "4.769230769230769",
 "autogen": "false",
 "available_on_android": "false",
 "by_google": "false",
 "category": "14_fun",
 "container": "CHROME",
 "download_link": "https://clients2.google.com/service/update2/crx?response=redirect&os=cros&arch=x86-64&nacl_arch=x86-64&prod=chromiumcrx&prodchannel=unknown&prodversion=9999&x=id%3Djldkmijafgihmophiadfbgaloaggkngp%26uc",
 "ext_id": "jldkmijafgihmophiadfbgaloaggkngp",
 "family_unsafe": "false",
 "files": [
  {
   "created": "Sat May 14 02:46:14 2016",
   "name": "1.0.7.zip",
   "size": 41656,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/jldkmijafgihmophiadfbgaloaggkngp/1.0.7.zip"
  }
 ],
 "full_description": "Ti\u1ec7n \u00edch haivl cho tr\u00ecnh duy\u1ec7t Chrome gi\u00fap b\u1ea1n bi\u1ebft \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ed1 \u1ea3nh m\u1edbi b\u1ea1n ch\u01b0a \u0111\u1ecdc tr\u00ean trang ch\u1ee7 haivl.com ngay khi \u0111ang duy\u1ec7t trang web kh\u00e1c. Hay \u0111\u01a1n gi\u1ea3n nh\u00ecn c\u00e1i icon m\u1eb7t c\u01b0\u1eddi haivl c\u0169ng vui r\u1ed3i :D\n\nH\u01b0\u1edbng d\u1eabn: sau khi c\u00e0i ti\u1ec7n \u00edch, s\u1ebd xu\u1ea5t hi\u1ec7n 1 icon h\u00ecnh logo haivl tr\u00ean thanh c\u00f4ng c\u1ee5 c\u1ee7a Chrome. Khi c\u00f3 \u1ea3nh m\u1edbi, tr\u00ean icon s\u1ebd hi\u1ec3n th\u1ecb s\u1ed1 \u1ea3nh m\u1edbi m\u00e0 b\u1ea1n ch\u01b0a \u0111\u1ecdc.",
 "image": "https://lh4.googleusercontent.com/4fklzNCB58Uf0yc60nFKKFOWxOfnAyJp5FNO080dQqbyXT5gZTN8ZMGSMTkWix6dKp2a11lIBg=s128-h128-e365",
 "item_category": "EXTENSION",
 "kiosk": "false",
 "name": "haivl.com",
 "not_in_sitemap": true,
 "offers.properties.price": "0",
 "page_lang_safe": "en",
 "payment_type": "free",
 "stars2": "true",
 "stars3": "true",
 "stars4": "true",
 "stars5": "true",
 "supported_regions": "TH,TR,TW,UA,US,VE,VN,ZA,001",
 "url": "https://chrome.google.com/webstore/detail/haivlcom/jldkmijafgihmophiadfbgaloaggkngp",
 "user_count": "21769",
 "version": "1.0.7",
 "works_offline": "false"
}