Chrome Extensions Archive

github.com/mdamien/chrome-extensions-archive

#apaieimccmddalkdghkjjfkllkclmncn

SpellRight - Google Docs add-on

32,405

Avancerad rättstavning speciellt utvecklad för personer med läs- och skrivsvårigheter.
--- English text below ---
SpellRight för Google Docs är ett program som rättar stavfel och grammatikfel när du skriver på engelska som ditt andraspråk. SpellRight är framtaget särskilt med tanke på personer med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, men kan med fördel användas av alla som behöver hjälp med stavning och språkstöd på engelska. Under rättningsprocessen får du även en översättning av ordet som gör det enklare för dig att kontrollera ditt val.
Du kan också få dina rättningsförslag översatta till ca andra 90 språk med hjälp av Google Translate inuti SpellRight-fältet, vilket gör att programmet lämpar sig väl för personer med andra modersmål.
SpellRight kommer nu även med en högkvalitativ engelsk-svensk ordbok med definitioner, exempel och ordformer.
*** Prova SpellRight gratis i 30 dagar! Därefter kan du prenumerera för 149 kr/år. ***
Använd SpellRight för att rätta eller kontrollera:
- grava stavfel som djörni (journey) och enaf (enough)
- lättförväxlade ord som there/their/they’re
- grammatikfel som he is interested of (interested in)
- ihopskrivna ord som diningtable eller särskrivna ord som boy friend
- skiljetecken och mellanslag
Gör personliga inställningar med möjlighet att:
- lära in egna ord
- avgöra om SpellRight ska varna för vissa ord eller inte
- utgå från olika stora ordlistor
- välja mellan brittisk eller amerikansk engelska
--- In English ---
Advanced spellchecker, specially designed for people with reading and writing difficulties
SpellRight for Google Docs is a program that corrects spelling and grammar mistakes in English texts written by people who have English as their second language. SpellRight is specially designed for people with reading and writing difficulties and dyslexia, but it is well suited for anyone who needs spelling assistance and language support in English. SpellRight not only suggests changes to misspelt words but also presents a translation of each word to make it easier for you to check your choices. Translations of English words are available in Danish, Finnish, Norwegian and Swedish and 99 more via Google Translate.
SpellRight also comes with a built in dictionary with definitions, examples and word forms.
*** Try SpellRight for free! Subscribe after 30 days for 149 SEK/year. ***
Use SpellRight to correct or check:
- serious spelling mistakes like djöni (for journey) or enaf (for enough)
- easily confusable words like their/there/they’re or need/knead
- grammar mistakes like he is interested of (for interested in)
- misspellings of compounds like Losangeles (for Los Angeles) or birth day (for birthday)
- punctuation and spaces.
With personal settings, you can:
- make SpellRight learn new words
- decide whether SpellRight should warn you about certain words or not
- use wordlists of different sizes
- choose British or American English.

Are you the owner of the extension ?Contact as owner
{
 "aggregateRating.properties.ratingCount": "363",
 "aggregateRating.properties.ratingValue": "2.5482093663911844",
 "autogen": "false",
 "available_on_android": "false",
 "by_google": "false",
 "canonical": "true",
 "category": "8_education",
 "container": "GOOGLE_DOCUMENT,DOMAIN_INSTALLABLE",
 "curation": "2_0,3_3",
 "download_link": "https://clients2.google.com/service/update2/crx?response=redirect&os=cros&arch=x86-64&nacl_arch=x86-64&prod=chromiumcrx&prodchannel=unknown&prodversion=9999&x=id%3Dapaieimccmddalkdghkjjfkllkclmncn%26uc",
 "ext_id": "apaieimccmddalkdghkjjfkllkclmncn",
 "family_unsafe": "false",
 "files": [
  {
   "created": "Tue Sep 25 21:34:52 2018",
   "name": "83.zip",
   "size": 6786,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/apaieimccmddalkdghkjjfkllkclmncn/83.zip"
  },
  {
   "created": "Fri Mar 23 19:33:13 2018",
   "name": "82.zip",
   "size": 6787,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/apaieimccmddalkdghkjjfkllkclmncn/82.zip"
  },
  {
   "created": "Thu Feb 8 04:56:36 2018",
   "name": "81.zip",
   "size": 6789,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/apaieimccmddalkdghkjjfkllkclmncn/81.zip"
  },
  {
   "created": "Thu Jan 11 21:07:48 2018",
   "name": "79.zip",
   "size": 6787,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/apaieimccmddalkdghkjjfkllkclmncn/79.zip"
  },
  {
   "created": "Wed Sep 13 02:20:34 2017",
   "name": "78.zip",
   "size": 6788,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/apaieimccmddalkdghkjjfkllkclmncn/78.zip"
  },
  {
   "created": "Wed Mar 29 17:01:37 2017",
   "name": "77.zip",
   "size": 6742,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/apaieimccmddalkdghkjjfkllkclmncn/77.zip"
  },
  {
   "created": "Fri Jan 27 01:47:16 2017",
   "name": "74.zip",
   "size": 6745,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/apaieimccmddalkdghkjjfkllkclmncn/74.zip"
  },
  {
   "created": "Sat Dec 31 10:12:38 2016",
   "name": "73.zip",
   "size": 6736,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/apaieimccmddalkdghkjjfkllkclmncn/73.zip"
  },
  {
   "created": "Sat Dec 17 19:22:12 2016",
   "name": "72.zip",
   "size": 6736,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/apaieimccmddalkdghkjjfkllkclmncn/72.zip"
  },
  {
   "created": "Thu Dec 15 00:27:03 2016",
   "name": "71.zip",
   "size": 6738,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/apaieimccmddalkdghkjjfkllkclmncn/71.zip"
  },
  {
   "created": "Sat Dec 10 20:33:36 2016",
   "name": "70.zip",
   "size": 6731,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/apaieimccmddalkdghkjjfkllkclmncn/70.zip"
  },
  {
   "created": "Sun Sep 25 08:39:00 2016",
   "name": "69.zip",
   "size": 6736,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/apaieimccmddalkdghkjjfkllkclmncn/69.zip"
  },
  {
   "created": "Wed Sep 14 04:05:07 2016",
   "name": "68.zip",
   "size": 6734,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/apaieimccmddalkdghkjjfkllkclmncn/68.zip"
  },
  {
   "created": "Mon Sep 12 22:58:08 2016",
   "name": "67.zip",
   "size": 6732,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/apaieimccmddalkdghkjjfkllkclmncn/67.zip"
  },
  {
   "created": "Wed Aug 31 09:02:29 2016",
   "name": "65.zip",
   "size": 6738,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/apaieimccmddalkdghkjjfkllkclmncn/65.zip"
  },
  {
   "created": "Thu Aug 25 02:39:55 2016",
   "name": "63.zip",
   "size": 6738,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/apaieimccmddalkdghkjjfkllkclmncn/63.zip"
  },
  {
   "created": "Sat Aug 20 06:02:38 2016",
   "name": "62.zip",
   "size": 6739,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/apaieimccmddalkdghkjjfkllkclmncn/62.zip"
  },
  {
   "created": "Thu Jul 7 04:35:14 2016",
   "name": "61.zip",
   "size": 6739,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/apaieimccmddalkdghkjjfkllkclmncn/61.zip"
  },
  {
   "created": "Mon May 16 19:06:34 2016",
   "name": "60.zip",
   "size": 6721,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/apaieimccmddalkdghkjjfkllkclmncn/60.zip"
  },
  {
   "created": "Sat May 14 01:38:53 2016",
   "name": "59.zip",
   "size": 6724,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/apaieimccmddalkdghkjjfkllkclmncn/59.zip"
  },
  {
   "created": "Sat May 14 01:38:53 2016",
   "name": "58.zip",
   "size": 6723,
   "storage_url": "https://crx.dam.io/files/apaieimccmddalkdghkjjfkllkclmncn/58.zip"
  }
 ],
 "full_description": "Avancerad r\u00e4ttstavning speciellt utvecklad f\u00f6r personer med l\u00e4s- och skrivsv\u00e5righeter.\n\n--- English text below ---\n\nSpellRight f\u00f6r Google Docs \u00e4r ett program som r\u00e4ttar stavfel och grammatikfel n\u00e4r du skriver p\u00e5 engelska som ditt andraspr\u00e5k. SpellRight \u00e4r framtaget s\u00e4rskilt med tanke p\u00e5 personer med l\u00e4s- och skrivsv\u00e5righeter och dyslexi, men kan med f\u00f6rdel anv\u00e4ndas av alla som beh\u00f6ver hj\u00e4lp med stavning och spr\u00e5kst\u00f6d p\u00e5 engelska. Under r\u00e4ttningsprocessen f\u00e5r du \u00e4ven en \u00f6vers\u00e4ttning av ordet som g\u00f6r det enklare f\u00f6r dig att kontrollera ditt val. \n\nDu kan ocks\u00e5 f\u00e5 dina r\u00e4ttningsf\u00f6rslag \u00f6versatta till ca andra 90 spr\u00e5k med hj\u00e4lp av Google Translate inuti SpellRight-f\u00e4ltet, vilket g\u00f6r att programmet l\u00e4mpar sig v\u00e4l f\u00f6r personer med andra modersm\u00e5l.\n\nSpellRight kommer nu \u00e4ven med en h\u00f6gkvalitativ engelsk-svensk ordbok med definitioner, exempel och ordformer.\n\n*** Prova SpellRight gratis i 30 dagar! D\u00e4refter kan du prenumerera f\u00f6r 149 kr/\u00e5r. ***\n\nAnv\u00e4nd SpellRight f\u00f6r att r\u00e4tta eller kontrollera:\n - grava stavfel som dj\u00f6rni (journey) och enaf (enough)\n - l\u00e4ttf\u00f6rv\u00e4xlade ord som there/their/they\u2019re\n - grammatikfel som he is interested of (interested in)\n - ihopskrivna ord som diningtable eller s\u00e4rskrivna ord som boy friend\n - skiljetecken och mellanslag\n\nG\u00f6r personliga inst\u00e4llningar med m\u00f6jlighet att:\n- l\u00e4ra in egna ord\n- avg\u00f6ra om SpellRight ska varna f\u00f6r vissa ord eller inte\n- utg\u00e5 fr\u00e5n olika stora ordlistor\n- v\u00e4lja mellan brittisk eller amerikansk engelska\n\n--- In English ---\n\nAdvanced spellchecker, specially designed for people with reading and writing difficulties\n\nSpellRight for Google Docs is a program that corrects spelling and grammar mistakes in English texts written by people who have English as their second language. SpellRight is specially designed for people with reading and writing difficulties and dyslexia, but it is well suited for anyone who needs spelling assistance and language support in English. SpellRight not only suggests changes to misspelt words but also presents a translation of each word to make it easier for you to check your choices. Translations of English words are available in Danish, Finnish, Norwegian and Swedish and 99 more via Google Translate.\n\nSpellRight also comes with a built in dictionary with definitions, examples and word forms.\n\n*** Try SpellRight for free! Subscribe after 30 days for 149 SEK/year. ***\n\nUse SpellRight to correct or check:\n- serious spelling mistakes like dj\u00f6ni (for journey) or enaf (for enough)\n- easily confusable words like their/there/they\u2019re or need/knead\n- grammar mistakes like he is interested of (for interested in)\n- misspellings of compounds like Losangeles (for Los Angeles) or birth day (for birthday)\n- punctuation and spaces.\n\nWith personal settings, you can:\n- make SpellRight learn new words\n- decide whether SpellRight should warn you about certain words or not\n- use wordlists of different sizes\n- choose British or American English.",
 "image": "https://lh3.googleusercontent.com/v6d8sCg9xUyC7sATP86SQeOg6hOWmKLYL1J78b9TODMTyWkadZnqon956sLNGzOkYJh2bMyaBH8=w128-h128-e365",
 "item_category": "PLATFORM_APP",
 "kiosk": "false",
 "name": "SpellRight - Google Docs add-on",
 "not_in_sitemap": false,
 "offers.properties.price": "0",
 "page_lang_safe": "en",
 "payment_type": "free",
 "stars2": "true",
 "stars3": "false",
 "stars4": "false",
 "stars5": "false",
 "supported_regions": "TH,TR,TW,UA,US,VE,VN,ZA,001",
 "url": null,
 "user_count": "32405",
 "version": "78",
 "works_offline": "false"
}